Kratek opis programa

Vsebina programa bo zajemala neformalna izobraževanja na področju menedžmenta upravljanja športnih organizaciji, procesa razvoja posameznika-športnika glede usklajevanja športnih in študijskih obveznosti ter sofinanciranje programov strokovnih usposabljanj skladno z določili zakona o športu.

Namen in cilji projekta

 • aktivne ter bivše tekmovalce in trenerje strokovno usposobiti za nadaljnje delo v domicilnih športnih društvih,
 • strokovne delavce v športu ter aktivne športnike neformalno izobraziti za učinkovitejše upravljanje domicilnih športnih organizaciji,
 • v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 pridobiti dodatnih 20 strokovnih delavcev v športu z dodatnim znanjem upravljanja športnih organizaciji, kateri svojo dejavnost izvajajo v domicilnih športnih društvih,
 • v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020 strokovnim delavcem v športu ter aktivnim in bivšim športnikom sofinancirati programe strokovnega usposabljanja v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez, skladno z določbami 92. člena zakona o športu.

Vsebine neformalnih izobraževanj, ki so financirana iz sredstev Erasmus+šport

V celotnem programu bo neposredno sodelovalo 100 kandidatov iz petih držav. Ti bodo deležni predavanj ter delavnic v angleškem jeziku iz strani različnih strokovnjakov ter ekspertov iz področja športnega menedžmenta.
Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku v obsegu 160 ur v šestih različnih modulih. Vsebine posameznih modulov bodo predstavljene preko predavanj (85 ur), praktičnih vaj (75 ur) ter razvijanju in izvajanju trajnostnega virtualnega učnega procesa (VLE-Virtual learning environment), kot podporo pri učenju na daljavo.
Program predavanj oziroma delavnic bo potekal dne četrtek, 21. ter petek, 22. februarja 2019 v Ajdovščini (Hotel Gold Club). Okvirni termini, katerih predavanje bo potekalo preko virtualne spletne platforme so predvideni v mesecih (maj, 2019 – spletni prenos iz Italije-Sassari, september 2019 – spletni prenos iz Bolgarije-Sofia, november 2019 – spletni prenos iz Hrvaške-Rijeka).

Vsebine modulov

 • Modul 1 – projektno vodenje v športu
 • Modul 2 – finančno upravljanje v športu
 • Modul 3 – vodenje športnih prireditev
 • Modul 4 – trženje v športu
 • Modul 5 – komunikacijske in predstavitvene veščine v športu
 • Modul 6 – digitalne spretnosti v športu

Vsebine strokovnih usposabljanj, ki so sofinancirane s strani občine Ajdovščina

Občina bo za namen strokovnih usposabljanj namenila 10.000,00 €. Sofinancirana bodo strokovna usposabljanja v okviru posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so uradno potrjena s strani strokovnega sveta za šport RS in sicer v znesku do 500,00 €/na posameznika.

Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo:

 • osebe starejše od 18 let, ki delujejo na področju izvedbe programov športnih društev ali drugih organizaciji s sedežem v občini Ajdovščina, (tekmovalci, strokovni delavci v športu,) ter imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
 • večino dela v športu opravljajo v vsaj eni od športni organizaciji s sedežem v občini Ajdovščina,
 • osebe, ki se želijo vključiti v neformalna izobraževanja športnega menedžmenta v okviru projekta dvojna kariera športnikov kot strokovnega usposabljanja posamezne nacionalne panožne športne zveze v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Število odobrenih vlog

Na razpisu bo na podlagi meril za izbor odobreno sofinanciranje izobraževanj ter strokovnih usposabljanj 20-im kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje razpisa za prijavo.

Merila za izbor kandidatov

Pri izboru kandidatov se upošteva za katero športno panogo se bo kandidat usposabljal.
Prednost imajo kandidati, ki se bodo usposabljali:

 • v eni izmed športnih panog navedenih v tabeli – Pomembnost za lokalno okolje iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina, glede na razvrstitev panog v razrede,
 • v športni panogi, ki ima večje število registriranih tekmovalcev, upoštevaje registracijo pri društvih, ki imajo sedež v občini Ajdovščina.

V vsaki športni panogi se zagotavlja usposabljanje po enemu kandidatu. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena, se lahko v posamezni športni panogi usposablja večje število kandidatov, upoštevaje število registriranih tekmovalcev v društvih, ki imajo sedež v občini Ajdovščina ali pa kandidati, ki izvajajo strokovno delo v športnih panogah, ki niso navedena v tabeli v prvi alineji meril (Pomembnost za lokalno
okolje).

Pogoji za povračilo stroškov dotacije

 • Sofinancira se kotizacija, strokovnih usposabljanj v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so potrjena iz strani strokovnega sveta RS za šport ter niso sofinancirana iz drugih virov, stroški nastanitve ter potni stroški.
 • Uspešno opravljen program neformalnega izobraževanja na področju športnega menedžmenta.

* Dokončna potrditev dotacije Občine Ajdovščina za namen usposabljanja strokovnih kadrov v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez, bo konec
meseca januarja 2019, po sprejemu občinskega proračuna. V primeru, da pride do spremenjene višine sredstev, bo znesek sredstev namenjen financiranju usposabljanja strokovnih kadrov usklajen s sredstvi zagotovljenimi v proračunu Občine Ajdovščina za leto 2019.

PRIJAVA

Podpisano prijavnico ter izjavo društva z vsemi zahtevanimi podatki pošljite skenirano na primoz.sulic@zs-ajdovscina.si, ali po navadni pošti oziroma jo osebno dostavite na sedež organizacije Športna zveza Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, p.p. 585270 Ajdovščina najkasneje do petka, 15. februarja do 12. ure.

 Z vašimi podatki bomo ravnali skrbno v okviru zakonskih in ustavnih določil glede zasebnosti ter jih uporabili izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni.

Dodatne informacije:
-Primož Sulič: 05-364-47-21

 Obrazci za prijavo:

PARTNERJI PROJEKTA