Na podlagi 21. člena statuta ter pravilnika o volitvah organov predsedstvo Športne zveze Ajdovščina razpisuje volitve za:

  • Predsednika
  • Podpredsednika in člane predsedstva
  • Člane nadzornega odbora in disciplinske komisije

Kandidatura za predsednika mora vsebovati:

  • Ime predlagatelja
  • Osebne podatke kandidata
  • Pisno soglasje kandidata
  • Program dela za mandatno obdobje 2023-2027

Kandidatura za podpredsednika, člane predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije mora vsebovati:

  • Ime predlagatelja
  • Osebne podatke kandidata
  • Pisno soglasje kandidata

Kandidate za predsednika, podpredsednika, člane predsedstva, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije lahko predlagajo redni člani z urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. Vsako društvo lahko predlaga največ po enega kandidata za predsednika, podpredsednika, člana predsedstva, člana nadzornega odbora in člana disciplinske komisije. Kandidat za posamezno funkcijo mora biti član društva, ki ga predlaga.

Na volitvah se poleg predsednika voli enega podpredsednika in pet članov predsedstva ter po tri člane nadzornega odbora in disciplinske komisije.

Rok za oddajo kandidature je 16. maj 2023 do 12.00 ure na: 

Športna zveza Ajdovščina; Cesta 5. maja 14; 5270 Ajdovščina – v zaprti kuverti s pripisom »za volitve ŠZA«

Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po pošti priporočeno ali osebno oddana v pisarno Športne zveze Ajdovščina do 15. ure.

Prejete vloge bo volilna komisija odpirala 18. 05. 2023. Dodatne informacije lahko člani dobijo 05-364-47-21 (Primož Sulič) med 8:00 in 16:00 uro. Volilna skupščina bo  31. 05. 2023 v prostorih Modelarskega društva Ventus.

Podrobnejša pravila o postopku kandidiranja in samih volitvah so razvidna iz Pravilnika o volitvah organov Športne zveze Ajdovščina je objavljen na spletni strani:

Poslovnik o volitvah organov ŠZA (pdf)

Obrazci za volitve: