Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje

  • imajo sedež v občini Ajdovščina,
  • njihovi programi/projekti so namenjeni prvenstveno prebivalcem občine Ajdovščina,
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za delovanje,
  • so registrirani za opravljanje dejavnosti in izvajanje programov, ki jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oz. statutu,
  • delujejo na neprofitni osnovi.

Rok za prijavo na javni razpis je 27. 1. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je prispela v sprejemno pisarno občine na dan roka do konca uradnih ur. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani k dopolnitvi, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene. Preberi več…

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 36 59 123 – Gordana Krkoč.