Na podlagi razpisa Športne zveze Ajdovščina ter pravilnika o delitvi ur v športnih objektih Športna zveza Ajdovščina izdaja;

SKLEP
o sestavi urnika za sezono 2020/2021

Obrazložitev:

Na razpis objavljen na spletni strani Športne zveze Ajdovščina dne, 23. junija 2020 je prispelo 15 vlog izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina ter 4 vloge upravljavcev športne infrastrukture oziroma osnovnih šol.

Razpis za razdelitev kvote ur je potekal skladno z izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/2010 objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo.

Namen razpisa je razdelitev kvote subvencioniranih ur skladno s izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/2010, z dne 25. 10. 2016 in dopolnitvijo z dne 22. 12. 2016 objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo ter zagotavljanje takojšnje izvedbe programov v sezoni 2020/21, od 1. septembra 2020 dalje v športnih dvoranah, zunanjih površinah ter pokritem bazenu Zavoda za šport Ajdovščina, dvorani OŠ Dobravlje, Večnamenski dvorani Lokavec, dvorani OŠ Col, dvorani OŠ Otlica, dvorani OŠ Šturje, Večnamenski dvorane Budanje, Večnamenski dvorani Črniče, skladno s kvoto ur dodeljeno s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev za leto 2020 ter uskladitev razpoložljivih terminov z upravljavci športnih objektov v občini Ajdovščina.

V skladu s postopkom razpisa Športne zveze Ajdovščina za razdelitev ur v športnih objektih je strokovna komisija na podlagi prispelih vlog sestavila urnik, kateri upošteva izhodišča tako upravljavcev športnih objektov kot izvajalcev letnega programa športa.

Pri tem so bila upoštevana določila iz 71. člena zakona o športu, katera navajajo prednost pri uporabi javne športne infrastrukture obveznih programov šolske športne vzgoje pred izvajalci letnega programa športa ter pogoji in merila opredeljeni v razpisu Športne zveze Ajdovščina.

Pravilnik navaja prednostno dodelitev kvote ur za programe kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, kakovostnega športa ter prostočasne aktivnosti otrok in mladine pred ostalimi programi izvajalcev LPŠ. V športnih objektih;

 • ŠC Ajdovščina mala in velika dvorana, trim kabinet
 • ŠC-Ajdovščina-pokriti bazen,
 • ŠC-Ajdovščina-nogometno igrišče z umetno travo,
 • ŠC Ajdovščina-večnamensko igrišče z umetno travo,
 • ŠC Ajdovščina-pomožno nogometno igrišče,
 • dvorana OŠ Dobravlje,
 • dvorana OŠ Col,
 • dvorana OŠ Otlica,
 • dvorana OŠ Šturje,
 • večnamenska dvorana Lokavec,
 • večnamenska dvorana Budanje,
 • večnamenska dvorana Črniče,

je bilo za tedensko obdobje izvajalcem letnega programa športa dodeljenih,

 • 210 subvencioniranih ur za izvedbo programa kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter programov kakovostnega športa,
 • 17 subvencioniranih ur za izvedbo programov prostočasnih aktivnosti otrok in mladine,
 • 19 ur namenjenih izvedbi ostalih-programov prostočasne športne vzgoje.

V večnamenskih dvoranah krajevnih skupnosti Cesta, Vrtovin, Velike Žablje, Dobravlje ter Plače subvencionirane ure niso bile dodeljene.

Termini za izvedbo programa v fitnesu Srednje šole Veno Pilon so bili dodeljeni izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter izvajalcem kakovostnega športa.

Termine športne rekreacije se je posameznim upravljavcem športnih objektov dodelilo skladno s poslanimi predlogi ter razpoložljivostjo dvoran glede na določbe zakona o športu.

Cene najema športne infrastrukture za izvedbo programov v fitnesu, programov športne rekreacije ter dodatnih programov prostočasne športne vzgoje, se določajo skladno s pogodbenimi obveznostmi, ter cenikom med posameznim upravljavcem športne infrastrukture ter izvajalcem LPŠ.

V kolikor izvajalec LPŠ ni oddal vloge na razpis ali pa je v razpisni dokumentaciji navedel manjše število ur kot je bilo določeno s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ za leto 2020, je strokovna komisija kvoto ur dodelila drugemu izvajalcu glede na razširjenost, uspešnost ter pomembnost za lokalno okolje.

Za programe kakovostnega in vrhunskega športa ter programov kakovostnega športa je bilo razdeljenih dodatnih 19,5 subvencioniranih ur.

Skladno z določbami razpisa začne urnik športnih dvoran in zunanjih površin za izvajalce letnega programa veljati v torek, 1. septembra 2020 ter z veljavo preneha v petek, 25. junija 2020. Urnik pokritega bazena pa stopi v veljavo glede na določila upravljavca Zavoda za šport Ajdovščina.

Priloge:

Sklep urnik 2020/2021 (pdf)
Urnik 2020/2021 (xls)