SKLEP
o sestavi urnika za sezono 2019/2020


Obrazložitev:
Na razpis objavljen na spletni strani Športne zveze Ajdovščina dne 16. maja 2019 je prispelo 14 vlog od 31 izvajalcev Letnega programa športa v Občini Ajdovščina, katerim jim je bila dodeljena  kvota subvencioniranih ur na javnih športnih površinah.

Razpis za  razdelitev kvote ur je potekal skladno s izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/2010 objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo ter pravilnikom Športne zveze Ajdovščina o razdelitvi ur v športnih objektih.

Namen javnega razpisa je zagotavljanje takojšnje izvedbe programov s 2. septembrom 2019 v športnih dvoranah ter zunanjih igriščih navedenih v razpisu Športne zveze Ajdovščina.

Izvajalcem letnega programa športa katerim so bili dodeljeni termini v notranjem bazenu se pričetek vadbe definira glede pogoje obratovanja določenih iz strani upravljavca Zavoda za šport Ajdovščina.

Ure uporabe fitnesa so namenjene izključno uporabnikom, ki izvajajo vadbo kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter kakovostnega športa. Termini uporabe fitnesa niso predmet kvote ur v javnih športnih objektih. Način uporabe fitnesa se ureja posebej med izvajalci LPŠ ter upravljavcem-Srednjo šolo Veno Pilon.

V skladu z postopkom razpisa Športne zveze Ajdovščina za razdelitev ur v športnih objektih je strokovna komisija na podlagi prispelih vlog sestavila urnik, kateri upošteva določila iz 71. člena zakona o športu, katera navajajo prednost pri uporabi javne športne infrastrukture obveznih programov šolske športne vzgoje pred izvajalci letnega programa športa ter pogoji in merila opredeljeni v razpisu Športne zveze Ajdovščina, katera navajajo prednostno dodelitev kvote ur za programe kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, kakovostnega športa ter prostočasne aktivnosti otrok in mladine pred programi športne rekreacije.

V športnih objektih ŠC Ajdovščina mala in velika dvorana,  ŠC-Ajdovščina-pokriti bazen, ŠC-Ajdovščina-trim kabinet, ŠC-Ajdovščina-nogometno igrišče z umetno travo, ŠC Ajdovščina-večnamensko igrišče z umetno travo, dvorana OŠ Dobravlje, dvorana OŠ Col, dvorana OŠ Šturje, dvorana OŠ Otlica, večnamenska dvorana Lokavec, večnamenska dvorana Dobravlje, večnamenska dvorana Budanje, večnamenska dvorana Črniče, večnamenska dvorana Cesta,  je bilo za tedensko obdobje izvajalcem letnega programa športa dodeljenih 155,5 subvencioniranih ur za izvedbo programa kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine 49 subvencioniranih ur za izvedbo programov kakovostnega športa, 19,5 subvencioniranih ur za izvedbo programov prostočasnih aktivnosti otrok in mladine ter 11,5 subvencioniranih ur  za izvedbo programov, kateri so za uporabnike-otroke brezplačni. Za izvedbo programov prostočasnih aktivnosti študentov in mladine iz strani športnih društev ni bilo posredovanih predlogov za dodelitev terminov.

Izvajalcem, katerim je bila dodeljena večja kvota subvencioniranih ur kot je določena s sklepom letnega programa športa za leto 2019 se cena in dodatni termini uporabe objektov določajo glede na pogodbene obveznosti, ter cenikom z posameznim upravljavcem športnih objektov.

Termine za izvedbo programa športne rekreacije se je posameznim upravljavcem športnih objektov dodelilo skladno z poslanimi predlogi ter razpoložljivimi termini glede zasedenosti dvoran iz naslova vsebin kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, kakovostnega športa ter programov prostočasnih aktivnosti otrok in mladine.
V kolikor je izvajalec LPŠ v razpisni dokumentaciji navedel manjše število ur kot je bilo določeno s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ za leto 2019 je strokovna komisija kvoto ur dodelila drugemu izvajalcu glede na  razširjenost, uspešnost, pomembnost za lokalno okolje, planom dela ter terminsko usklajenostjo z ostalimi izvajalci športnih programov prijavljenimi na razpis.

Skladno z določbami razpisa začne urnik za izvajalce letnega programa s subvencionirano-odobreno kvoto ur veljati v ponedeljek 2. septembra 2019 ter z veljavo preneha 26. junija 2020.