Občina Ajdovščina objavlja javni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe na mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih v obdobju 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019.

Rok in način za oddajo prijave:

Rok za prijavo na javni razpis je 13. 6. 2019. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine v času uradnih ur. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na:

  • tel. št. 05/ 365 91 22 – Erika Zavnik.