Na podlagi razpisa Športne zveze Ajdovščina ter pravilnika o delitvi ur v športnih objektih Športna zveza Ajdovščina izdaja,

SKLEP
o sestavi urnika za šolsko leto 2023/24

Obrazložitev:

Na razpis objavljen na spletni strani Športne zveze Ajdovščina dne, 22. maja 2023 je prispelo 16 vlog izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina.

Razpis za razdelitev kvote ur je potekal skladno z izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/210, objavljenimi 1. 11. 2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo.

Namen razpisa je razdelitev kvote subvencioniranih ur skladno z izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/210 z dne 25. 10. 2016 in dopolnitvijo dne 22. 12. 2016, objavljenimi 1. 11. 2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo ter zagotavljanje takojšnje izvedbe programov v sezoni 2023/24, od 1. septembra 2023 dalje v športnih dvoranah, na zunanjih površinah ter v pokritem bazenu Zavoda za šport Ajdovščina, dvorani OŠ Dobravlje, večnamenski dvorani Lokavec, dvorani OŠ Col, dvorani OŠ Otlica, dvorani OŠ Šturje, večnamenski dvorani Budanje, večnamenski dvorani Črniče, večnamenski dvorani Plače, večnamenski dvorani Vrtovin, večnamenski dvorani Dobravlje ter večnamenski dvorani Cesta, skladno s kvoto ur, dodeljeno s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev za leto 2023 ter uskladitev razpoložljivih terminov z upravljalci športnih objektov v občini Ajdovščina.

V skladu s postopkom razpisa Športne zveze Ajdovščina za razdelitev ur v športnih objektih je strokovna komisija na podlagi prispelih vlog sestavila urnik, ki upošteva določila iz 71. člena Zakona o športu. Ta navajajo prednost pri uporabi javne športne infrastrukture obveznih programov šolske športne vzgoje pred izvajalci letnega programa športa ter pogoji in merila, opredeljeni v razpisu Športne zveze Ajdovščina.

Pravilnik navaja prednostno dodelitev kvote ur za programe kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, kakovostnega športa ter prostočasne aktivnosti otrok in mladine pred ostalimi programi izvajalcev LPŠ v naslednjih športnih objektih:

 • ŠC Ajdovščina – mala in velika dvorana, trim kabinet
 • ŠC Ajdovščina – pokriti bazen,
 • ŠC Ajdovščina – nogometno igrišče z umetno travo,
 • ŠC Ajdovščina – večnamensko igrišče z umetno travo,
 • ŠC Ajdovščina – pomožno nogometno igrišče,
 • dvorana OŠ Dobravlje,
 • dvorana OŠ Col,
 • dvorana OŠ Otlica,
 • dvorana OŠ Šturje,
 • večnamenska dvorana Lokavec,
 • večnamenska dvorana Budanje,
 • večnamenska dvorana Črniče,
 • večnamenska dvorana Vrtovin,
 • večnamenska dvorana Plače,
 • večnamenska dvorana Dobravlje
 • večnamenska dvorana Cesta

Za tedensko obdobje je bilo izvajalcem letnega programa športa dodeljenih:

 • 214 subvencioniranih ur za izvedbo programa kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter programov kakovostnega športa,
 • 19 subvencioniranih ur za izvedbo programov prostočasnih aktivnosti otrok in mladine,
 • 60,5 ur namenjenih izvedbi ostalih programov.

V večnamenskih dvoranah krajevnih skupnosti Plače in Dobravlje subvencionirane ure niso bile dodeljene.

Termini za izvedbo programa v fitnesu Srednje šole Veno Pilon so bili dodeljeni izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter izvajalcem kakovostnega športa.

Termine športne rekreacije se je posameznim upravljavcem športnih objektov dodelilo skladno s poslanimi predlogi ter razpoložljivostjo dvoran glede na določbe Zakona o športu.

Cene najema športne infrastrukture za izvedbo programov v fitnesu, programov športne rekreacije ter dodatnih programov prostočasne športne vzgoje, se določajo skladno s pogodbenimi obveznostmi, ter cenikom med posameznim upravljavcem športne infrastrukture ter izvajalcem LPŠ.

V kolikor izvajalec LPŠ ni oddal vloge na razpis, se mu kvota subvencioniranih ur ni upoštevala pri sestavi urnika za šolsko leto 2023/24. Zaradi pomanjkanja ustrezne športne infrastrukture se nekaterim izvajalcem kvota subvencioniranih ur, dodeljena s sklepom LPŠ 2023 ni dodelila. Tako so ostale 3 subvencionirane ure prostočasne aktivnosti otrok in mladine ter 39 subvencioniranih ur kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter kakovostnega športa, ki se jih izvajalcem ni dodelilo.

Skladno z določbami razpisa začne urnik športnih dvoran in zunanjih površin za izvajalce letnega programa športa veljati v petek, 1. septembra 2023 ter z veljavo preneha v petek, 30. junija 2024. Urnik pokritega bazena pa stopi v veljavo glede na določila upravljalca Zavoda za šport Ajdovščina.

Priloge: