Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2023.

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci LPŠ:

  • športna društva in športne zveze,
  • zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
  • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
  • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
  • zasebni športni delavci.

Rok in način za oddajo prijave: 

Rok za oddajo vlog je PONEDELJEK, 20. 2. 2023. Vlogo se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda na sedežu Občine Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. Za oddajo vloge na sedežu Občine Ajdovščina na neuraden dan, je potrebno pozvoniti pri vhodnih vratih.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani kuverte: »Ne odpiraj vloga – RAZPIS ŠPORT 2023«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov prijavitelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami.

Več informacij in razpisni obrazci