Občina Ajdovščina objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2018.

Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 29. 1. 2018.

Prijave z zahtevano dokumentacijo se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako na prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-RAZPIS ŠPORT 2018«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina v času uradnih ur (8.00-12.00 ter 13.00-15.00), oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič, (05) 364 47 21.

Podrobna vsebina razpisa ter obrazci