Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa za leto 2021

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci LPŠ

 • športna društva in športne zveze,
 • zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
 • zasebni športni delavci.

Izvajalci LPŠ morajo izpolnjevati naslednje pogoje

 • imajo ustrezno registracijo najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,
 • izvajajo športne programe in delujejo na področju športa najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,
 • imajo sedež v občini Ajdovščina in izvajajo športne programe pretežno za prebivalce občine,
 • imajo za prijavljene programe/področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo programov/področij,
 • imajo urejeno evidenco članstva (velja za športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.
 • ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina (izjema so javna dela in druge oblike zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom).

Rok in način oddaje vlog  (je PONEDELJEK, 15. 2. 2021)

Vloge morajo biti poslane in dostavljene na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali oddane v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.

Vloga mora biti predložena v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani kuverte: »Ne odpiraj vloga« – RAZPIS ŠPORT 2021. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov prijavitelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano dokumentacijo in prilogami.

Podrobne informacije ter razpisna dokumentacija
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič – (05) 364 47 21.  Preberi več…