Občina Ajdovščina objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2019.

Rok za oddajo vlog je sreda, 27. 2. 2019.

  • Prijave z zahtevano dokumentacijo se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina.
  • Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako na prednji strani kuverte: »Ne odpiraj – RAZPIS ŠPORT 2019«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja.
  • Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina v času uradnih ur (8.00 – 12.00 ter 13.00 – 16.30), oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana priporočeno po pošti.
  • Vloge, ki bodo posredovane po roku, bodo s sklepom zavržene.Dodatne informacije o javnem razpisu
    -Erika Zavnik-05-365-91-22 (Občina Ajdovščina)
    -Primož Sulič 05-364-47-21 (Zavod za šport Ajdovščina)

Podrobne informacije ter povezava do razpisnih obrazcev…