Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih v obdobju 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018.

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis – mednarodna športna tekmovanja – ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani lahko dobijo tudi v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina.

Rok za oddajo prijave: sreda, 28. 2. 2018. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine v času uradnih ur.

Dodatne informacije ter razpisna dokumentacija