Na podlagi razpisa Športne zveze Ajdovščina ter pravilnika o delitvi ur v športnih objektih Športna zveza Ajdovščina izdaja;

SKLEP
o sestavi urnika za sezono 2021/22

Obrazložitev:

Na razpis objavljen na spletni strani Športne zveze Ajdovščina dne, 4. junija 2021 je prispelo 16 vlog izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina.

Razpis za razdelitev kvote ur je potekal skladno z izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/2010 objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo.

Namen razpisa je razdelitev kvote subvencioniranih ur skladno s izhodišči Občine Ajdovščina št. 41033-53/2010, z dne 25. 10. 2016 in dopolnitvijo z dne 22. 12. 2016 objavljenimi 1.11.2016 glede oddajanja javnih športnih objektov v uporabo ter zagotavljanje takojšnje izvedbe programov v sezoni 2021/22, od 1. septembra 2021 dalje v športnih dvoranah, zunanjih površinah ter pokritem bazenu Zavoda za šport Ajdovščina, dvorani OŠ Dobravlje, večnamenski dvorani Lokavec, dvorani OŠ Col, dvorani OŠ Otlica, dvorani OŠ Šturje, večnamenski dvorani Budanje, večnamenski dvorani Črniče, večnamenski dvorani Plače, večnamenski dvorani Vrtovin, večnamenski dvorani Dobravlje, večnamenski dvorani Velike Žablje in večnamenski dvorani Cesta, skladno s kvoto ur dodeljeno s sklepom o izbiri izvajalcev LPŠ in višini sredstev za leto 2021 ter uskladitev razpoložljivih terminov z upravljalci športnih objektov v občini Ajdovščina.

V skladu s postopkom razpisa Športne zveze Ajdovščina za razdelitev ur v športnih objektih je strokovna komisija na podlagi prispelih vlog sestavila urnik, kateri upošteva izhodišča tako upravljavcev športnih objektov kot izvajalcev letnega programa športa.

Pri tem so bila upoštevana določila iz 71. člena zakona o športu, katera navajajo prednost pri uporabi javne športne infrastrukture obveznih programov šolske športne vzgoje pred izvajalci letnega programa športa ter pogoji in merila opredeljeni v razpisu Športne zveze Ajdovščina.

Pravilnik navaja prednostno dodelitev kvote ur za programe kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, kakovostnega športa ter prostočasne aktivnosti otrok in mladine pred ostalimi programi izvajalcev LPŠ, v naslednjih športnih objektih:

 • ŠC Ajdovščina – mala in velika dvorana, trim kabinet
 • ŠC Ajdovščina – pokriti bazen,
 • ŠC Ajdovščina – nogometno igrišče z umetno travo,
 • ŠC Ajdovščina – večnamensko igrišče z umetno travo,
 • ŠC Ajdovščina – pomožno nogometno igrišče,
 • dvorana OŠ Dobravlje,
 • dvorana OŠ Col,
 • dvorana OŠ Otlica,
 • dvorana OŠ Šturje,
 • večnamenska dvorana Lokavec,
 • večnamenska dvorana Budanje,
 • večnamenska dvorana Črniče,
 • večnamenska dvorana Vrtovin,
 • večnamenska dvorana Plače,
 • večnamenska dvorana Dobravlje

je bilo za tedensko obdobje izvajalcem letnega programa športa dodeljenih:

 • 273 subvencioniranih ur za izvedbo programa kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter programov kakovostnega športa,
 • 23 subvencioniranih ur za izvedbo programov prostočasnih aktivnosti otrok in mladine,
 • 40 ur namenjenih izvedbi ostalih programov.

V večnamenskih dvoranah krajevnih skupnosti Cesta in Velike Žablje subvencionirane ure niso bile dodeljene.

Termini za izvedbo programa v fitnesu Srednje šole Veno Pilon so bili dodeljeni izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine ter izvajalcem kakovostnega športa.

Termine športne rekreacije se je posameznim upravljavcem športnih objektov dodelilo skladno s poslanimi predlogi ter razpoložljivostjo dvoran glede na določbe zakona o športu.

Cene najema športne infrastrukture za izvedbo programov v fitnesu, programov športne rekreacije ter dodatnih programov prostočasne športne vzgoje, se določajo skladno s pogodbenimi obveznostmi, ter cenikom med posameznim upravljavcem športne infrastrukture ter izvajalcem LPŠ.

V kolikor izvajalec LPŠ ni oddal vloge na razpis ali pa je v razpisni dokumentaciji navedel manjše število ur kot je bilo določeno s sklepom o izbiri izvajalcev LPS za leto 2021, strokovna komisija omenjenih kvot ur ni dodelila drugemu izvajalcu glede na razširjenost, uspešnost ter pomembnost za lokalno okolje.

Skladno z določbami razpisa začne umik športnih dvoran in zunanjih površin za izvajalce letnega programa veljati v sredo, 1. septembra 2021 ter z veljavo preneha v petek, 24. junija 2022. Urnik pokritega bazena pa stopi v veljavo glede na določila upravljalca Zavoda za šport Ajdovščina.

Priloge: